محورها و موضوعات مقالات

تعداد بازدید:۱۷۹۷

الف. بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی
1.    مسئولیت دولت ها به همکاری بین المللی برای رعایت حق بر سلامت همگانی
2.    مسئولیت سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت و حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با حق بر سلامت همگانی
3.    مسئولیت حقوقی دولتها و سازمانهای بین المللی در مواجهه با تاثیر تحریم بر شهروندان (جلوگیری از فروش یا ارسال تجهیزات پزشکی و دارو)
4.    اشخاص صلاحیت دار در اقامه دعوا و مراجع صالح در دعاوی مربوط به قربانیان ناشی از تحریم
5.    مسئولیت دولتها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به گروههای در معرض خطر (بیماران، سالمندان، زنان و کودکان)
6.    کرونا و اصل عدم تبعیض
7.    نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در خصوص منشاء بیماری کرونا
8.    تاثیر شیوع بیماری های فراگیر بر اجرای تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه
9.    شیوع کووید 19 از منظر حق بر سلامت
10.    حق بر همبستگی بین المللی و شیوع کووید 19

ب.  بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی
1.    مسئولیتهای حقوقی نهادهای حاکمیتی در تامین حق بر سلامت همگانی
2.    مسئولیت دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به گروههای در معرض خطر (بیماران، سالمندان، زنان و کودکان)
3.    طراحی الگوی سه جانبه تعامل میان بخش های دولتی، خصوصی و سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت
4.    مسئولیت دولت در مواجهه با جرایم مرتبط با بحرانهای حوزه سلامت
5.    حقوق جانباختگان ناشی از کرونا (رویکرد فقهی و حقوقی)
6.    مسئولیت دولت اسلامی در امور عبادی و شعائر مذهبی متاثر از بحران کرونا
7.    تزاحم تکالیف حاکمیت در حل مشکل بیماری همه گیر کرونا
8.    مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت پیشگیرانه دولت در مواجهه با بیماریهای فراگیر
9.    بررسی شأن و جایگاه حقوقی ستاد ملی مقابله با کرونا و مصوبات آن
10.    احصاء حقوق بنیادین در معرض خطر بواسطه بیماری همه گیر (حق حیات، حق سلامتی همگانی، حق امنیت و...)
11.    مسئولیت افراد در برابر رعایت حق شهروندی دیگران بر سلامت در بحران کرونا
12.    حق بر اطلاعات درست در عرصه سلامت همگانی در شرایط بحرانی
13.    مسئولیت دولت در حمایت از خانواده در بیماری کرونا
14.    ابعاد و چالش های شیوع کوید 19 از منظر حقوق اساسی، اداری، مالی، کار و تامین اجتماعی
15.    ابعاد و چالش های شیوع کوید 19 از منظر حقوق خصوصی (قراردادها، رقابت، کسب و کار، مسئولیت مدنی)
16.    ابعاد و چالش های شیوع کوید 19 از منظر حقوق کیفری (دادرسی، جرم شناسی،...)

ج. بحران کرونا و مسئولیت های اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی
1.    مسئولیتهای اخلاقی نهادهای حاکمیتی در تامین حق بر سلامت همگانی
2.    مسئولیت اخلاقی دولتها و سازمانهای بین المللی در مواجهه با تاثیر تحریم بر شهروندان (جلوگیری از فروش یا ارسال تجهیزات پزشکی و دارو
3.    مسئولیت اخلاقی افراد در رعایت حق دیگران بر سلامت در بحران¬های ملی و جهانی
4.    کرونا و مسئولیت اخلاقی گروه¬های اجتماعی (NGO) در تامین سلامت مردم در ابعاد ملی و فراملی
5.    بحران کرونا و مسئولیت اخلاقی در قبال سلامت روانی (در تعارض میان سلامت جسمی و روانی)
6.    بحران کرونا و مسئولیت اخلاقی در قبال سلامت معنوی
7.    مسئولیت اخلاقی در مورد مراقبت معنوی بیماران
8.    مسئولیت اخلاقی در مورد سلامت کادر درمان در هنگام بحران کرونا (پزشکان و پرستاران)
9.    مسئولیت اخلاقی در قبال حضور داوطلبانه در مراکز درمانی در هنگام بحران
10.    حق بر سلامت و مسئولیتهای اخلاقی در ارتباط با اعانه های فراملی (صندوق بدون مرز)
11.    تاثیر ویروس کرونا بر مسئولیتهای اخلاقی در روابط خانوادگی

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۹