کمیته علمی

تعداد بازدید:۵۷۷

رئیس کنفرانس


دکتر علی محمد حکیمیان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 

 

 

دبیر علمی


دکتر حسین جوان آراسته پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 

 

 

 

دبیر اجرایی


  اسماعیل یارمحمدی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 

                اعضای داخلی کمیته علمی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

#

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

دکتر مسعود آذربایجانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روانشناسی

2

دکتر علی محمد حکیمیان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فقه و حقوق اجتماعی

3

دکتر حسین جوان آراسته پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فقه و حقوق اجتماعی

4

دکتر محمدحسین طالبی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علوم سیاسی

5

دکتر حسین هوشمند پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فقه و حقوق اجتماعی

اعضای بیرونی  کمیته علمی

#

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

دکتر باقر انصاری دانشگاه شهید بهشتی حقوق

2

دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حقوق

3

دکتر سیداحمد حبیب نژاد دانشگاه تهران ، پردیس فارابی حقوق

4

دکتر محیا صفاری نیا پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) حقوق

5

دکتر محمدحسین ضیائی فر کمیسیون حقوق بشر حقوق

6

دکتر سیدمصطفی میرمحمدی دانشگاه مفید حقوق

7

دکتر محسن نجفی خواه رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت حقوق

اعضای خارج از کشور

#

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

     

2

     
آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۹