اخبار کنفرانس - آرشیو

قانون حقوق بشر؛ حق سلامتی با توجه به  COVID-۱۹ تشریح میشود
با ارایه سخنرانی یک استاد حقوق استرالیایی

قانون حقوق بشر؛ حق سلامتی با توجه به COVID-۱۹ تشریح میشود

این کنفرانس بین المللی به صورت مجازی با محورهای کلی زیر برگزار می شود: الف. بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی ب. بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی ج. بحران کرونا و مسئولیت های اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی

ادامه مطلب
جایگاه کرونا و حقوق بین الملل
یک استاد حقوق هلندی بررسی می کند

جایگاه کرونا و حقوق بین الملل

این کنفرانس بین المللی به صورت مجازی با محورهای کلی زیر برگزار می شود: الف. بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی ب. بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی ج. بحران کرونا و مسئولیت های اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی

ادامه مطلب
حقوق بشر، کرونا و شرایط عصر جدید را تشریح می کند
یک پروفسور برجسته بین المللی

حقوق بشر، کرونا و شرایط عصر جدید را تشریح می کند

این کنفرانس بین المللی به صورت مجازی با محورهای کلی زیر برگزار می شود: الف. بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی ب. بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی ج. بحران کرونا و مسئولیت های اخلاقی در ابعاد ملی و بین المللی

ادامه مطلب