تقویم کنفرانس

  • ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
    آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات
  • ۲۰ مهر ۱۳۹۹
    اطلاع از پذیرش مقالات
  • ۱۵ آبان ۱۳۹۹
    زمان برگزاری کنفرانس